KOMMUNIKATION

Samspela, tala och samtala

Grundläggande kommunikativa mönster: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel och samtal.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur kan man uttrycka sin avsikt på olika sätt.

Språkets struktur, ordföljd och meningsuppbyggnad.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Tolka och förstå

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn:

rim, ramsor,

sånger,

bilderböcker,

lyrik,

dramatik,

sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, tillexempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Skriva för hand eller på dator, till exempel elevens namn.

Informationssökning

Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.

VERKLIGHETSUPPFATTNING

Människans upplevelse av

ljud,

ljus,

temperatur,

smak,

doft med hjälp utav olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmedel.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Återkommande mönster i naturen, tillexempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Tid

Tidsuppfattning, tillexempel, länge, före efter.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid, och framtid samt uppdelning utav tid, tillexempel morgon, veckodag och årstid.

Planering utav händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteten.

Rum

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Avbildningar av verkligheten och förhållanden mellan original och tillexempel bild, foto och film.

Kvalitet

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, tillexempel, varmt, blankt och mjukt.

Geometriska figurer och namn på några utav dessa, tillexempel, cirkel, kvadrat och triangel.

Kvantitet

Längd,

volym och

massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning.

Ramsräkning 1 – 10 Ramsräkning 11 – 20

Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.

Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta.

De fyra räknesätten i praktiska situationer.

Orsak och verkan

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, tillexempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.

Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.

Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hålbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.

Risker i närmiljön, tillexempel kemikalier och elektricitet.

Tekniska lösningar

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion, till exempel på lekplatsen och i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

VARDAGSAKTIVITETER

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Samband mellan mat och hälsa.

Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.

Återvinning och hur den fungerar.

Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.

Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Omvärld

Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.

Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.

Kristendomen i det Svenska samhället förr och nu. Några högtider och några utav de vanligaste psalmerna.

Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från

kristendomen, påsk,

islam,

judendom,

hinduism och

buddhism.

Samhällsfunktioner och samhällsservice, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information.

Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.

Aktuella frågor och debatter i samhället.

Reklam och information i olika medier.

Leva tillsammans

Livsfrågor med betydelse för eleven, tillexempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Värdegrund och demokrati och alla människors lika värde, till exempel barnkonventionen, elevråd och klassråd.

Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

ESTETISK VERKSAMHET

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Rytmik, rim och ramsor.

Sång och danslekar.

Spel på musik- och rytminstrument.

Rollspel, tillexempel utifrån sagor, händelser och känslor.

Dramatesering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

Slöjdarbetets olika delar: ideutveckling, övervägande och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Presentationer, framträdanden och redovisningar.

Material, redskap och tekniker

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel textil, trä och metall.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bildhantering, till exempel med digitalkamera och dator.

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap, till exempel tovning och urholkning.

Arbetsbeskrivningar, till exempel muntliga eller illustrerade.

Estetisk verksamhet i samhället

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Reklam och nyhetsbilder och andra för eleven aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.

Några slöjdmaterials ursprung och användning, till exempel ull och trä.

Konst, arkitektur och design i samhället.

Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de kan signalera och hur de kan påverka individen.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

MOTORIK

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Rörelse i vatten, tillexempel balansera, flyta, simma i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse

Undersöka och orientera sig i närmiljön.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Allemansrättens grunder.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.